Butiki

Q:Meron limang (5) butiki, tumabling ang isa ilan ang natira?
A:Walang natira, kasi pumalakpak yung apat, hehe!!!

What do you think ?

Related